×

Как работи NewPay?


Когато плащате с NewPay, всъщност NewPay плаща поръчката ви вместо вас. Вие я получавате и разполагате с три начина да я платите към тях:Изберете NewPay като начин на плащане при завършване на поръчката си и следвайте стъпките.
Всички категории

Приложение 2

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА за ИГРА в

“Колелото на късмета”

ЧАСТ 1. ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА и РАЗРАБОТЧИК И АДМИНИСТРАТОР НА СОФТУЕРА НА ИГРАТА.

Играта се организира от Евролукс-99 ЕООД, със седалище и адрес на управление, гр. Плевен, ул. Дойран № 15, ет.2, ап.4, вписано в Търговския регистър, с ЕИК 114628137, наричано по-долу за краткост ТЪРГОВЕЦ/ОРГАНИЗАТОР.

ЧАСТ 2. ПРЕДМЕТ НА ИГРАТА.

2.1. ТЪРГОВЕЦЪТ и предоставя възможност на участниците да участват в Играта и възможност да спечелят процент отстъпка при поръчка на сайта, при спазване на настоящите Официални правила за участие в Играта (“Правила/та”). Играта се провежда под надслов „Колелото на късмета“.

2.2. Броят и видът на наградите, които ще бъдат раздадени се определя от ТЪРГОВЕЦА, съгласно Приложение № 1, неразделна част от настоящите правила, е достъпен и на адрес: https://technoarena.bg 

ЧАСТ 3. ПЕРИОД НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА

Началото на провеждане и края на играта са описани и в “Приложение 1 – Срокове и списък с награди на играта”.

ЧАСТ 4. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА

Играта се организира и провежда на територията на Република България в интернет пространството.

ЧАСТ 5. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

5.1. Участник в Играта може да бъде всяко дееспособно физическо лице, навършило 18 години, което отговаря едновременно на следните условия:

5.2. Участието в Играта е безплатно.

ЧАСТ 6. МЕХАНИЗЪМ НА ИГРАТА

Участието в Играта се реализира в периода посочен в част 3, както следва:

6.1. Колелото, посредством което се провежда Играта, е с 12 сектора, като наградите, показани в секторите, се визуализират на случаен принцип преди всяко завъртане на Колелото

6.2. С приемането на настоящите Правила Участникът се съгласява и декларира, че разбира, че участва в организираната Игра.

ЧАСТ 7. ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ.

НАЧИН НА ПОЛУЧАВАНЕ НА СПЕЧЕЛЕНА НАГРАДА.

7.1. Броят и размерът на отделните награди за периода на играта са посочени на сайта на Търговеца на адрес: https://technoarena.bg и в Приложение № 1, неразделна част от тези правила.

ЧАСТ 8. ПРАВА И ОТГОВОРНОСТИ.

8.1. ОРГАНИЗАТОРЪТ не носи отговорност за непредоставени или забавени награди, когато това се дължи на следните обстоятелства:

а) наградата не може да бъде получена, предоставена или реализирана поради технически и/или юридически пречки, свързани с конкретния печеливш Участник или

б) при невъзможност наградата да бъде предоставена поради форсмажорни обстоятелства, нормативни ограничения или каквито и да е други обстоятелства, несвързани с и не под контрола на ОРГАНИЗАТОРА. 

8.2. Забранени са действия, с които се цели вероятността за спечелване на Награда да бъде повишена посредством използване на средства и методи, различни и/или в противоречие с тези, предвидени в настоящите Официални правила. При установяване извършването на действия, които имат за цел и/или биха могли да доведат до манипулиране на резултатите при определяне на печелившите, ОРГАНИЗАТОРЪТ си запазва правото да дисквалифицира съответния участник и да го лиши от правото да получи спечелена в резултат на такива действия награда. ОРГАНИЗАТОРЪТ не е длъжен да мотивира или обяснява решението си за дисквалификацията.

8.3. ОРГАНИЗАТОРЪТ има неотменимо право да прекрати Играта по всяко време, обявявайки това на страницата си, на  https://technoarena.bg, в случай, че се установят злоупотреби, нарушаване на правилата или ако настъпят други обстоятелства, налагащи прекратяването на Играта. В тези случаи ОРГАНИЗАТОРЪТ не дължи каквито и да е компенсации на Участниците.

8.4. С включването си в Играта всеки участник се счита за информиран, че при спечелване на награда от Играта ОРГАНИЗАТОРЪТ има право да поиска от Участника провеждане на кратко интервю, което ще се излъчи в електронна медия/и, избрани от ОРГАНИЗАТОРА, както и да направи снимки на печелившия участник, които да използва в социални мрежи, на интернет страници, в електронни медии или чрез други комуникационни канали, избрани от ОРГАНИЗАТОРА.

ЧАСТ 9. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

9.1. Играта се провежда при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните) и на Закона за защита на личните данни.

9.2. ОРГАНИЗАТОРЪТ, в качеството си на администратор на лични данни, поема задължението, съгласно разпоредбите на действащото законодателство за защита на личните данни, да събира, съхранява и обработва личните данни, предоставени от Участниците в Играта, единствено за следните цели: провеждане на Играта и съответно получаване на награда по указания в настоящите правила ред, включително - определяне на печелившите Участници, предоставяне на наградите и обявяване на печелившите участници в социални мрежи, на интернет страници, в електронни медии или чрез други комуникационни канали, избрани от ОРГАНИЗАТОРА.

9.3. С регистрацията си за участие в Играта Участниците дават изричното си съгласие: личните им данни, а именно: три имена, телефонен номер, както и други данни, събрани във връзка с нормативни изисквания, да бъдат обработвани от ОРГАНИЗАТОРА за посочените в т.9.2. цели. Участник, спечелил от Играта, дава изричното си съгласие за използване на неговото име и изображение (снимка) от ОРГАНИЗАТОРА, в качеството му на победител.

9.4. Всеки Участник има всички права по Общия регламент относно защитата на данните, включително, но не само, право на достъп, коригиране и изтриване на своите лични данни, както и право на ограничаване на обработването.

9.5. ОРГАНИЗАТОРЪТ изтрива и заличава предоставените му, от участниците в Играта лични данни, при постигане на целите, за които са събрани, освен ако е налице нормативно изискване за тяхното съхранение.

9.6. Допълнителна информация относно обработването на лични данни от  ТЪРГОВЕЦА, както и начините за упражняване на посочените в настоящата ЧАСТ 9 права може да бъде получена посредством „Политика за поверителност и защита на личните данни“, достъпна на сайта на  ОРГАНИЗАТОРА.

ЧАСТ 10. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ.

10.1. Настоящите Правила влизат в сила на датата на публикуването им на адрес на ОРГАНИЗАТОРА: https://technoarena.bg и ще бъдат достъпни за целия период на Играта.

10.2. Участниците в Играта са длъжни да спазват условията и разпоредбите на настоящите Правила.

10.3. Настоящите Правила могат  да бъдат променяни или допълвани, като промените влизат в сила след публикуването им на адрес на ОРГАНИЗАТОРА: https://technoarena.bg. Участниците в Играта следва сами да проверяват на страницата на ОРГАНИЗАТОРА за промени в настоящите правила.

10.4. ОРГАНИЗАТОРЪТ, съгласно Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) и действащото законодателство в страната, изчислява дължимия данък (в случай че печалбата подлежи на облагане с данък по смисъла на настоящата точка) въз основа брутната сума на спечелената награда и го превежда на бюджета, съгласно действащата нормативна уредба. Дължимите данъци са за сметка на ОРГАНИЗАТОРА.

10.5. С приемането на тези ПРАВИЛА всеки участник декларира, че е запознат с изискванията на ЗДДФЛ и действащото законодателство и че при получаване на печалба, подлежаща на облагане с данък, той ще изпълни всички свои законови задължения.

10.6. С приемането на тези ПРАВИЛА, всеки участник декларира, че при поискване от страна на ОРГАНИЗАТОРА, с цел изпълнението на задълженията му съгласно ЗДДФЛ и действащото законодателство, ще предостави необходимата информация за изпълнение на задълженията на ОРГАНИЗАТОРА, включително всички необходими лични данни на участника.

10.7. Спорове между ОРГАНИЗАТОРА и Участници се решават чрез постигане на взаимна договореност. При невъзможност за постигане на такава, спорът се отнася за разрешаване от компетентния български съд. За всички неуредени в настоящите Правила въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.

Вид награда

Количество

Начална дата

Крайна дата

Валидна до


Код за 3%, 5%, 7%, 10%, 15% отстъпка при онлайн покупка на продукт с изключение на тези в промоция или предлагани на специалните цени.

 


неограничено

 


16.05.2022 г.02.10.2022 г.

 31.12.2022 г.

гр. Плевен,

2022 г.